ข่าวทั่วไป

สระแก้ว- ต่อต้านคอรัปชั่น ” ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดสระแก้วร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

สระแก้ว- ต่อต้านคอรัปชั่น ” ผู้สื่อข่าวรายงาน จังหวัดสระแก้วร่วมรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”
ที่ ห้องประชุมบูรพา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้วโดยมี นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลของจังหวัดสระแก้ว พร้อมกับส่วนกลางโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

 

ซึ่ง วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับ ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลชึ้นเพื่อเป็นมิติใหม่ในการสร้างเจตจำนงทางการเมืองในการแก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วน ด้วยกลไกประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ประกอบด้วย ฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ภาครัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดงานในปีนี้เป็นการจัดงานภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเน้นให้คนไทยทุกคนลุกขึ้นมาทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมและความพอเพียงพร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบปละเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล…นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว