ข่าวทั่วไป

ประชาชนกว่า 1,200 คน เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในสถาปนาวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประชาชนกว่า 1,200 คน เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในสถาปนาวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนล่างเนื่องในโอกาสวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กล่าวต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
การจัดงานในครั้งนี้ นายประจวบ นาคเทียน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภาค 6 ร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง 9 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกช่วงวัย และทำความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินและแผนการยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินประเภท C พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ในพื้นที่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 9 จังหวัด กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่า การจัดบูธนิทรรศการ การแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงผลงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ การเสวนา หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” สร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมีประชาชนกว่า 1,200 คน มาร่วมงาน เพื่อถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันครบรอบวันสถานปนาวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนจนก่อให้เกิดเป็นการรวมพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องแก้ไขโดยหลักสันติวิธี คือ ต้องใช้พลังเมตตาและความรัก การให้อภัย แม้จะเป็นผู้เสพ หรือผู้ค้า การช่วยเหลือให้โอกาสผู้หลงผิด ให้กลับตนเป็นคนดี ลดละเลิกที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ต้องใช้เวลา ต้องทุ่มเททำงาน โดยใช้หัวใจ มากกว่าการบังคับใช้ด้วยกฎหมายเพียงอย่างเดียว และเชื่อมั่นว่า แนวทางแห่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนี้ จะเป็นแนวทางที่จะสร้างความสมานฉันท์ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเชื่อว่าคณะกรรมการเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 9 จังหวัดจะสามารถช่วยกันดูแลรักษาหมู่บ้าน สังคมและประเทศไทยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับลูกหลานได้อยู่อย่างร่มเย็น ปลอดภัยจากยาเสพติด ปรีชานุตจัรส รายงานข่าว