ข่าวทั่วไป

กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จัดสัมมนาแนวทางการกำหนดมาตรฐานของโครง สร้างที่จะนำไปใช้วางเป็นปะการังเทียมในทะเล
ณ ห้องเจพลาซ่า แบนเควท โรงแรมเจปาร์ค จังหวัดชลบุรี นาวาเอก ณัฐพงค์ ญาโณทัยขจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธาน จัดสัมมนาแนวทางการกำหนดมาตรฐานของโครงสร้างที่จะนำไปใช้วางเป็นปะการังเทียมในทะเล
ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

การวางปะการังเทียมในทะเลนับว่ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ทำให้สัตว์ทะเลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อธุรกิจการทำประมง การท่องเที่ยวของประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดี การวางปะการังเทียมจะต้องนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น พื้นที่ในการวาง ลักษณะพื้นท้องทะเล ความลึกและลักษณะของวัตถุที่จะนำไปวางมาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ มิฉะนั้น จะก่อให้เกิดผลเสีย เพราะนอก จากจะไม่มีสัตว์กระแสน้ำ รวมทั้งทะเลมาอยู่อาศัยแล้ว ยังก่อให้เกิดมลพิษและกีดขวางการเดินเรืออีกด้วย

 

 

 

ผลลัพธ์จากการจัดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้ข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการวางปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลทั้งพื้นที่อ่าวไทย
และฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลของชาติในอนาคต
ภาพ/ข่าว กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645