ข่าวทั่วไป

เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผา

เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผา

จุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อต. เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยในการจัดโครงการ ดังกล่าว ประกอบด้วย นายปิยฉัตร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายอำเภอลับแล,ผู้แทนจากกรมชลประทาน,หน่วยงานภาคราชการ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ภาคเอกชน,นักวิชาการ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ,คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด,สื่อมวลชน จากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ และนำแนวคิดในการพัฒนาโครงการเบื้องต้น รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน