ข่าวทั่วไป

ตราด – การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง เขตการตรวจที่ 9

ตราด – การตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง เขตการตรวจที่ 9

ชมคลิป

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 09.30 น.วันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายการแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับเขตที่ 9 จำนวน 7 คน นําโดยนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานผู้ตรวจราชการประเมินการทํางานที่ผ่านมา นาวาตรี สรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด นายประภาส มินร่าหมาน ประมงอําเภอคลองใหญ่ นายภูวพงศ์ ระวังชื่อ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ วิทยาลัยชุมชนตราด พัฒนาการอําเภอคลองใหญ่ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองจาก และนักเรียนโรงเรียนบ้านตาหนึก และ นพค.14 ตราด พร้อมด้วย นางฐิติรัตน์ ไชยวิศาลธนนาถ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มฯเข้าร่วมให้คําแนนําและชี้แจงผลงานที่ผ่านมา ตามคําสั่งคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถานบันการเกษตรกรดีเด่นด้านการประมงระดับเขต

โดยได้มีการกําหนดการตรวจเยี่ยมในวันนี้เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป การสร้างมูลคําเพิ่มจากฐานทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น จากจุดเด่นด้านความอุดสมบูรณ์ของธรรมชาติด้านประมง ส่งผลให้มีการแปรรูปอาหารทะเลที่หลากหลายและเพื่อให้การแปรรูปอาหารทะเลมีความยั่งยืน มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่อย่างแท้จริง

จึงทําให้เกิดการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นของกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึกและวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลบ้านตาหนึก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรทางทะเล สามารถผลิตได้จากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งมีเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น จึงได้มีความคิดในการชี้แจงให้คณะกรรมการให้รับทราบในการเข้ารับการตรวจเยี่ยมเพื่อคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่นด้านประมง ประจำปี 2563 ให้กับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและตอบปัญหาทั้งหมดในวัน 20 ข้อ เพื่อการคัดเลือกเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด