ข่าวทั่วไป

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมพบปะ ผวจ.ตราด ร่วมหารือและปรึกษาข้อราชการ

ผอ.สง.ปรมน.ทร.เยี่ยมพบปะ ผวจ.ตราด
ร่วมหารือและปรึกษาข้อราชการ

พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) นำคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพเรือ

 

เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนาย ศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อเยี่ยมคำนับ และหารือข้อราชการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วย ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เมื่อ 8 กันยายน 2563

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645