ข่าวทั่วไป

อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ทสม.สมุทรปราการ แถลงข่าวโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์

สมุทรปราการ – อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกับ ทสม.สมุทรปราการ แถลงข่าวโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์

นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ เป็นตัวแทน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธาน ทสม. พร้อม นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ และ น.ส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.สมุทรปราการ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” โดยมีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ และนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งในเข้าร่วมโครงการ

 

 

สำหรับกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใสสิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง โดยคาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ และการรณรงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสมุทรปราการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

 

 

และในการจัดกิจกรรมคาดว่าจะมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 200 คน ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ สืบพระราชปณิธาน สานใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ