ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี น.อ.เลาขวัญนำส่วนราชการทำบุญตักบาตรครบรอบก่อตั้งอำเภอ 44 ปี

กาญจนบุรี น.อ.เลาขวัญนำส่วนราชการทำบุญตักบาตรครบรอบก่อตั้งอำเภอ 44 ปี
9 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นางเบญจวรรณ เชื้อเล็ก แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกสมาคมครูเลาขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (ส.จ.) ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป

 

 

 

 

เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 44 ปี วันตั้งอำเภอเลาขวัญ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ ชั้น 2 อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเลาขวัญเดิมชื่อชุมชนบ้าน “เลาขวัญ” มาจากราษฎรเชื้อสายลาวที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเกาะบ้านเก่า และต่อมาได้มีชาวอำเภอบ่อพลอยได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้น เมื่อทางราชการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้นจึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านเลาขวัญ เดิมอำเภอเลาขวัญเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอำเภอพนมทวน ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2514 แบ่งท้องที่อำเภอพนมทวนตั้งเป็นกิ่งอำเภอเลาขวัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2514 เป็นต้นไป มีเขตการปกครอง รวม 3 ตำบล ได้แก่ตำบลเลาขวัญ หนองโสน และหนองประดู่ และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ตั้งอำเภอเลาขวัญ พ.ศ.2519 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2519 ให้ตั้งกิ่งอำเภอเลาขวัญ เป็นอำเภอเลาขวัญ ลงในประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 93 ตอนที่ 109 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2519 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2519 รวมระยะเวลาถึงปัจจุบันรวม 44 ปี ปัจจุบันมีเขตการปกครอง จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลเลาขวัญ ทุ่งกระบ่ำ หนองฝ้าย หนองปลิง หนองโสน หนองนกแก้ว และหนองประดู่ มีหมู่บ้าน จำนวน 90 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9 แห่ง แยกเป็น เทศบาลตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลเลาขวัญ เทศบาลตำบลหนองฝ้าย องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่
อำเภอเลาขวัญ มีสถานที่สำคัญ ได้แก่
– โบสถ์เก่าสระจิกด่าน ตั้งอยู่ที่วัดโบสถ์เก่าสระจิกด่าน ตำบลเลาขวัญ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณสมัยอยุธยาตอนปลาย ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำคัญของชาติใช้ชื่อว่า “ โบราณสถานสระจิตด่าน “
– อ่างเก็บน้ำห้วยเทียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งกระบ่ำ กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริเริ่มทำการก่อสร้างในปี พ.ศ.2527 ก่อสร้างแล้วเสร็จใจปี พ.ศ.2530 ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมได้ประมาณ 7,000 ไร่

 

วัดเลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ สถานที่ตั้งสรีระสังขารหลวงพ่อเยี่ยม สัณฺหวาโจ (พระครูกาญจนาคุณาธาร) อดีตเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ เกจิที่มีบารมีสูงในด้านทานบารมี เมตตาบารมี และอิทธิบารมี ท่านละสังขารในปี พ.ศ.2542 รวมอายุ 79
อำเภอายน 2เลาขวัญมีนายอำเภอปกครองบังคับบัญชาส่วนราชการ ดูแลทุกข์สุขพี่น้องชาวเลาขวัญมาแล้ว จำนวน 21 คน นายอำเภอเลาขวัญ คนแรก คือ นายเกษม วัฒนา ดำงรงตำแหน่งวันที่ 18 ตุลาคม 2519 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2520 โดยนายอำเภอเลาขวัญ คนปัจจุบัน ลำดับที่ 21 คือ ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันย563

เกษร เสมจันทร์ รายงาน