ข่าวทั่วไป

สมุทรปราการ – อบจ.สมุทรปราการ เปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์

สมุทรปราการ – อบจ.สมุทรปราการ เปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์

นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานในการเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายบรรเจิด ถมปัด หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ ได้กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวนกว่า 300 คน ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

ภายในกิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” น้องๆนักเรียนจากทั้ง 10 โรงเรียนจำนวนกว่า 300 คน จะได้เรียนรู้กับกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการตามพระราชดำรัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง ซึ่งทาง อบจ.สมุทรปราการ จะมีการดำเนินโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปตามสถานศึกษาภายใน จ.สมุทรปราการ อีกในอนาคต เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของ จ.สมุทรปราการ รวมถึงประเทศของเรา

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ