ข่าวทั่วไป

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

ชมคลิป

วันนี้ ( 11 ก.ย.63 ) ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 บ้านสิ้ว ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรม โครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมีพลเรือตรี วันชัยจุลมนต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีเป็นประธานมอบโครงการให้โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ส่งเสริมความรู้ ความมั่นคง และความสามัคคี น้อมนำแนวทางพระราชดำริฯ เกษตรพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีความรู้ก่อนนำไปปรับใช้

 

 

รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติจริง วางแผนการจัดทำบัญชีสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัว ชุมชน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ รักการทำงาน รู้หน้าที่ มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ โดยนางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 นำผู้ร่วมงานเยี่ยมชมผลงานที่ กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรีได้พัฒนาฐานเพื่อการเรียนรู้ รวม 5 ฐาน ประกอบด้วย 1.ฐานผักปลอดสารพิษ พืชประจำถิ่น และเมล่อน 2.ฐานกิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ 3.ฐานกิจกรรมเลี้ยงปลา 4.ฐานกิจกรรมเพาะเห็ด และ 5.ฐานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งผลผลิตจากโครงการนอกเหนือจากนำมาปรุงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนแล้ว ที่เหลือจะได้นำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นรายได้เข้าสหกรณ์ของเด็กนักเรียน

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก