ข่าวทั่วไป

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดบรรยายเรื่อง การสร้างความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. จัดบรรยายเรื่อง การสร้างความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

เมื่อ วันที่ 24 ม.ค. 66 เวลา 0930
พ.อ. จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์ มอบหมายให้ จ.ส.อ. ณัฐพงศ์ เรือนสังข์ จนท.
ปฏิบัติการ ชุดวิทยากรขุนด่าน
เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การสร้างความสามัคคี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการส่งเสริมการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
โดยมี ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการอบรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย