ข่าวทั่วไป

อบจ.พิษณุโลก ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง

อบจ.พิษณุโลก ประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 25 มกราคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายพงษ์มนู ทองหนัก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเสนอชื่อบุคคล เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่าง

เนื่องจาก นายจำรัส รักษ์เจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จึงทำให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ว่างลง 1 ตำแหน่ง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดใน ก.จ.จ.พิษณุโลก และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใน ก.จ.จ.พิษณุโลก เสนอฝ่ายละ 3 ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือกให้เหลือ 3 ท่าน ดังนี้ คือ นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล และ นายศิริ ลักษณ์มณี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะได้นัดผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 ท่าน มาร่วมประชุมอีกครั้ง และให้คัดเลือกกันเองเหลือ 1 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก (ก.จ.จ.พิษณุโลก) แทนตำแหน่งที่ว่างตามระเบียบต่อไป.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก