ข่าวทั่วไป

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเดินหน้าสอดส่องการใช้งบประมาณปี 2566 ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เตรียมเดินหน้าสอดส่องการใช้งบประมาณปี 2566 ให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 25 ม.ค.66 ที่ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.ธ.จ.ประจวบคีรีขันธ์) ครั้งที่ 1 / 2566 โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับโดยประธานได้กล่าวเน้นย้ำถึงกลยุทธ์การทำงานที่จะใช้การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จากนั้นรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

โดยได้มอบหมายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการการธรรมาภิบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอวีดิทัศน์บทบาท อำนาจหน้าที่ และภารกิจงานของ ก.ธ.จ. เพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน ปล่อยทิ้งร้างไม่มีการใช้ประโยชน์ นำเสนอโดย เลขานุการ ก.ธ.จ.รวมทั้งเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนและการใช้ประโยชน์สนามกีฬาอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอโดยฝ่ายเลขานุการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากนี้คณะ ก.ธ.จ.จังหวัดประจวบฯ ได้เตรียมแผนงานสอดส่องโครงการแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และองค์การบริการส่วนตำบล เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามวัดถุประสงค์เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

//////
พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099-339-6444