ข่าวทั่วไป

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงประเภทงาน ที่คนต่างด้าวสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำงานต่อได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมชี้แจงประเภทงาน ที่คนต่างด้าวสามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเงื่อนไขการอนุญาตให้ทำงานต่อได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย ตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย จังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณพ.ศ 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ที่ห้องกินรี โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เลขที่ 499 หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนบริษัทนำเข้าคนต่างด้าว หน่วยงาน NGO ภาคีเครือข่าย สมาคมต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเกี่ยวกับประเภทงาน เช่น นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและข้อมูลข่าวสาร

 

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการอภิปรายในหัวข้อการทำประกันสังคมและประกันสุขภาพดีอย่างไร? สิทธิประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับในการรายงานตัว การเข้าเมือง เพื่อทำงานอย่างถูกต้อง จากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ซึ่งต่างจากสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยนโยบาย กฎหมาย ระเบียบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของจังหวัดเชียงราย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำและประเภทที่คนต่างด้าวทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมด้วย ที่มีความหลากหลายและต่างสภาพแวดล้อมอีกด้วย

ในการนี้ นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เน้นย้ำถึงมาตรการพิเศษ ในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ และทำงานในประเทศไทย เนื่องจากการปิดจุดผ่านแดน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 แรงงานต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ดังนั้น จึงให้แรงงานสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ชั่วคราว และทำงานได้เป็นกรณีพิเศษ

 

โดยแรงงานต่างด้าวต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ที่จะถึงนี้ และดำเนินการตามขั้นตอนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจสุขภาพ/ซื้อประกันสุขภาพ การขอตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (Visa) ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 และทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ส่วนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานโดยใช้บัตรผ่านแดน (Border Pass) จะต้องยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และตรวจสุขภาพหรือประกันสุขภาพใน 31 มกราคม 2564 โดยใบอนุญาตทำงานมีอายุครั้งละ 3 เดือน แต่สามารถขอต่อเนื่องได้ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2565 ย้ำว่า “ต้องเป็นคนต่างด้าวที่ยังอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น” กรณีมีตราประทับการเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วและไม่มีตราประทับกลับเข้ามาจะไม่สามารถทำและดำเนินการใด ๆ ได้อีก

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน