ข่าวทั่วไป

ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน

***********************

เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 09.30น. พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.มทบ.37 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวน 12 นาย ณ สโมสรค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จว.ช.ร. เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับยศ และตำแหน่งที่สูงขึ้น พร้อมกันนี้ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้าร่วมพิธีฯ ให้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ร่วมพัฒนาและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วย ของ ทบ. พิทักษ์สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / เชียงราย โทร.0990505989