ข่าวทั่วไป

สหกรณ์ครูเชียงราย เปิดประชุมนัดแรก คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายครั้งที่ 1/2566 

สหกรณ์ครูเชียงราย เปิดประชุมนัดแรก คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายครั้งที่ 1/2566

 

 

ดร.อนวัช อุ่นกองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด เป็นประธานการประชุม คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย โดยมีคณะกรรมการคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา รูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงรายสู่สมาชิกในพื้นที่ และนอกพื้นที่ให้ได้รับทราบ รวมถึงช่องทางในการติดต่อ ประสานงานการให้บริการและอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้มากที่สุด

ปัญธิพงศ์ ศิรืโชคธนากูล / เชียงราย โทร.0990505989