ข่าวทั่วไป

เรือนจำประจวบฯ ปล่อย 100 ผู้ต้องขังรับพระราชทานอภัยโทษ

เรือนจำประจวบฯ ปล่อย 100 ผู้ต้องขังรับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่ 15 กันยายน นายพัลลภ สิงห์เสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 1 คืนคนสู่สังคม ที่เรือนจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษประจำปี 2563 จำนวน 100 คน เป็นผู้ต้องชาวไทย 89 คน ผู้ต้องชาวต่างชาติ 11คน เพื่อให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาได้จริง

 

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่ผ่านการฝึกอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ผู้ต้องราชทัณฑ์พึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4