ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญนำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ

กาญจนบุรี นายอำเภอเลาขวัญนำส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ

 

ว่าที่ร้อยเอก อานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ นายเฉลิมศักดิ์ สมจิตต์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาหนองฝ้าย นายภวัส เอี่ยมลออ ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองปลิง นายมงคล โพธิ์พันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง นายมานะ กวางทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะสัง นายสมควร ภาคภูมิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) บ้านหนองมะสัง นายพา กอระพันธ์ กำนันตำบลหนองปลิง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น คณะครู/นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองมะสัง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกันดำเนินงานโครงการเข้าวัดทำบุญ ฟังธรรมในวันธรรมสวนะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2563 กิจกรรมรวมพลัง “ บ ว ร “ สานสามัคคี รักษาประเพณีชาวพุทธเข้าวัดทำบุญ เพื่อร่วมกันทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม น้อมนำบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในวันธรรมสวนะ (โครงการสำคัญของกรมการปกครอง เรื่องที่ 5

 

(แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับทุกภาคส่วน ใช้พลัง “ บ ว ร “ (บ้าน-ชุมชน/วัด-ศาสนสถาน/โรงเรียน-ส่วนราชการ) เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ โดยมีนายโกศล ทรัพย์อินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหนองมะสัง คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และพุทธศาสนิกชนชาวบ้านหนองมะสัง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ วัดหนองมะสัง บ้านหนองมะสัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เกษร เสมจันทร์