ข่าวทั่วไป

ตราด – ภาพแห่งความภาคภูมิใจของพ่อ-แม่ที่ประสบความสำเร็จ สุดยอดของเด็กและเยาวชนในปี 2563

ตราด – ภาพแห่งความภาคภูมิใจของพ่อ-แม่ที่ประสบความสำเร็จ สุดยอดของเด็กและเยาวชนในปี 2563

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สุดเจ๋ง พิธีมอบรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่อในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ.ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์บัวภา จางวางแก้ว อ.โรงเรียนคลองใหญ่ ได้นํา นายจักรกฤษ์ย์ สุทธมาลย์ จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นเด็กเยาวชนดีเด่น ปี พศ.2563 โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยนายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ อายุ 15 ปี นับถือศาสนาพุทร กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด เป็นบุตรของนายอาทิตย์ สุทธิมาลย์ พ่อประกอบอาชีพ ค้าขาย และนางสาวสุวิญญา ศรีทอง ประกอบอาชีพ ค้าขายเช่นกัน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 3 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ในเวลาต่อมา นายจักรกฤษณ์ สุทธิมาลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน วิชาการ มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับชุมชน เป็นแกนนําเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน และจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ฯลฯ จึงได้รับรางวัลมามายและเป็นนักเรียนพระราชทาน ประจําปีการศึกษามาแล้วในปี พศ.2561 ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 2562 และได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว อาจารย์บัวภา จางวางแก้ว ผู้สื่อข่าว วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวตราดรายงาน