ข่าวทั่วไป

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ รับฟังปัญหา พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ รับฟังปัญหา พร้อมร่วมลงตรวจสอบพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายเมธี วุฒิเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายมานพ สุวรรณบุตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ลงพื้นที่บ้านเนินชัย หมู่ที่ 10 ตำบลทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากได้รับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรเข้ามาขอรับการช่วยเหลือ เรื่องการรับน้ำในพื้นที่ ทางโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ได้ลงพื้นที่พร้อมกับเกษตรกรและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน