ข่าวทั่วไป

จันทบุรีเตรียมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ตามมติ ครม.

จ.จันทบุรีเตรียมเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ ตามมติ ครม.
นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ในขณะนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง 10 อำเภอของจังหวัดจันทบุรี กำลังดำเนินการเตรียมพร้อมเยียวยาแก่เกษตรกรชาวสวนลำไย จากผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2563 เห็นชอบตามข้อเสนอของโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย 2563 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน โดยประมาณ 200,000 ครัวเรือน พื้นที่ไม่เกิน 1,200,000 ไร่และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว (อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยให้ความช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยให้ดำเนินการให้เกษตรกรชาวสวนลำไยได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

และ จังหวัดจันทบุรีจึงออกประกาศ คำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับจังหวัด / ระดับอำเภอ และ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 ระดับตำบล เพื่อเตรียมพร้อมเดินหน้าโครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยในจังหวัดจันทบุรี
ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรชาวสวนลำไยที่จะเข้าร่วมโครงการ รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ที่มีสวนลำไยตั้งอยู่ ในวัน และ เวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก