ข่าวทั่วไป

จังหวัดนราธิวาสจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย

จังหวัดนราธิวาสจัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย

วันนี้ (18 มี ค 66 ) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมอาคารประวิช-สุคนธาเลาหะกุลโรงเรียนเทศบาล 1 (ภูผาภักดี) อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติอนุมัติให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย

โดยทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ ตำบลท่าฉลอมขึ้น เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม”นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นทีสำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส