ข่าวทั่วไป

อุตสาหกรรม จ.อุตรดิตถ์เดินหน้าติดตามการพัฒนาขีดความสามารถของ SME.

อุตสาหกรรม จ.อุตรดิตถ์เดินหน้าติดตามการพัฒนาขีดความสามารถของ SME.
เมื่อพุธที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาส อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นางสาวภัครดา ปันฟอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาววารีรัตน์ นาคมูล นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และนางสาวพรชนก หอมระรื่น นักวิชาการเงินและบัญชี ลงพื้นที่ติดตามที่ปรึกษา อ.วิสาข์ เจ่าสกุล ในด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอี (OPOAI ) ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาวิสาหกิจสู่ตลาด 4.0 ( OPOAI + Mini ICT ) งบประมาณรายจ่ายกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (แบบเฉพาะกลุ่ม) ดังนี้


1) บริษัท บุญมีฟาร์ม จำกัด ประกอบกิจการผลิตภัณฑ์หมู ได้เข้าร่วมแผนงานที่ 3 การปรับปรุงคุณภาพงานและพัฒนางาน โดยเป็นการเข้าสถานประกอบการครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน โดยให้นำเสนอ QCC เรื่องร่วมใจลดใช้พลังงาน และ QCC เรื่องการสื่อสารในการทำงาน นอกจากนี้ได้ตรวจติดตามงานเอกสารเพื่อนำมาพัฒนาในระบบ QCC ของบริษัทฯ ต่อไป
2) ห้างหุ้นส่วน ล.เจริญผล จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ได้เข้าร่วมแผนงานที่ 5 การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐานสากล โดยเป็นการเข้าสถานประกอบการครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการติดตามตรวจเช็คการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ(WI) และการบริหารคุณภาพ(QMR) ให้กับสถานประกอบการ โดยสถานประกอบการได้นำเสนอ WI1) เรื่องการคัดเลือกซื้อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ WI2) เรื่องการทำเม็ดขาวให้แห้ง เพื่อความขาวสวยของเมล็ด และป้องกันยับยั้งไม่ให้เกิดโรคขึ้นก่อนบรรจุแพ็ค
นอกจากนี้ อ.ที่ปรึกษา ได้แนะนำให้ทำ WI เพิ่มเติม ดังนี้
1) เรื่องการทำความสะอาดภาชนะ
2) เรื่องวิธีการทำความสะอาดพื้นที่ในการผลิต
เพื่อนำมาประกอบในการจัดทำมาตรฐานระบบ GMP ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน