ข่าวทั่วไป

ประจวบ เปิดงานตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ประจวบ เปิดงานตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
วันนี้ 24 ก.ย. 2563 ที่บริเวณสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพืชผักสวนครัวระหว่างสมาชิก

 

โดยการแจกจ่ายและขาย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามที่จังหวัดฯได้ดำเนินโครงการตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีทุกระดับให้ช่วยเหลือเกื้อกูล แลกเปลี่ยนแบ่งปันพืชผักสวนครัวซึ่งกันและกัน พร้อมเสริมสร้างความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย ไร้สารเคมีแก่สมาชิกสตรี ทำให้สมาชิกมีผักปลอดภัยไว้บริโภค และสนับสนุนให้มีการจัดตลาดสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จด้านการปลูกผักสวนครัวจากทุกอำเภอ การอบรมให้ความรู้แนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารระยะที่ 2 การแลกเปลี่ยนแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก การสาธิตการประกอบอาหารจากพืชผักสวนครัว เมนูน้ำพริกสร้างสรรค์ และเมนูรังสรรค์จากอาหารพื้นถิ่น การจัดจำหน่ายพืชผักสวนครัว ผลไม้ปลอดภัย และอาหารแปรรูป โดยการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นอกจากนี้ ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว รวม 3 ประเภท ไดแก่ ประเภทครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบ ด้านการปลูกผักสวนครัวระดับอำเภอ และจังหวัด ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลต้นแบบ และประเภทคลิปวิดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบระดับจังหวัด อีกด้วย

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โ 099 3396 4 4 4