ข่าวทั่วไป

ตราด – คณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ประจําปี 2566

ตราด – คณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ประจําปี 2566 คณะกรรมการกรมส่งเสริมการเกษตร คัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขต ประจําปี 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด นำโดย นายชยุทกฤดิ นนทแก้ว เกษตรจังหวัดตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่เกษตรอําเภอคลองใหญ่ นําโดย นางสาวสมทรง จิตต์จํานงค์ เกษตรอําเภอคลองใหญ่ร่วมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน ระดับเขตประจําปี 2566 โดยจังหวัดตราดได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทน คือ นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด ซึ่งมีคณะกรรมการจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง จํานวน 3 ท่าน พร้อมคณะมาเป็นผู้พิจารณาและซักถามข้อสงสัยที่ผ่านมารวมถึงเยี่ยมชมสวนทุเรียนและกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการคัดเลือก ทั้งนี้มีเกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ และเกษตรกรผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมาร่วมสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้กับนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ อย่างพอควร ณ.สวนนายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ ตำบลไม้รูด หมู่ 1 ต.ไม้รูด นายคมญ์คริษฐ์ กล่อมสังข์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียนกล่าวว่า ก่อนหน้านี้กว่า 30 ปี ที่ตนได้ทําสวนทุเรียน มีจํานวน 100 ไร่ ซึ่งช่วงนี้จะขายทางออนไลน์โดยมีทุเรียนพันทุเรียนหมอนทองกิโลละ 220-230 บาท ส่วนกระดุมกิโลละ 300 กว่าบาท และทุเรียนชะนีกิโลละ 180-190 บาท คาดว่าปีนี้ได้ผลผลิตดีมากๆการทำทุเรียนออกจำหน่าย จากราคาทุเรียนที่เมื่อก่อนมักประสบปัญหาผลผลิตตกต่ำ บางครั้งราคาตกต่ำอยู่ที่ 10 บาทที่ผ่านมาแล้วต่อกิโลกรัม ตนจึงมีแนวคิดที่จะทำให้ทุเรียนมีคุณภาพ สามารถเก็บผลผลิตให้ได้ช่วงเวลาที่เป็นที่ต้องการของตลาด จนกระทั่งประสบความสำเร็จ และในปีนี้รู้สึกว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก

โดยการเข้าใจพืช เข้าใจสาร และการหานวัตกรรมทางการเกษตรมาปรับใช้ในแปลงทุเรียนของตนเองทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุดในการผลิตทุเรียน หรือผลไม้ชนิดอื่นๆ คือ การบำรุงต้น การบํารุงดิน มีความสมบูรณ์ดีมากเพื่อนำสู่การป้องกันปัญหาโรค และแมลงศัตรูพืช โดยใช้เชื้อไตรโครเดอร์มา หรือเชื้อราบิวเวอร์เรีย ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ในการเกิดโรคก็ต้องแก้ได้ด้วยวิถีตนเองและเป็นผลสําเร็จตลอดมา และยังช่วยดูแลการปลูกทุเรียนให้กับโรงเรียนไม้รูดตลอดมาในการเป็นต้นแบบของโรงเรียนอีกด้วย/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด