ข่าวทั่วไป

นายอำเภอเมืองประจวบฯเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ช่วยเหลือผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ก่อนกลับคืนสู่สังคมและไม่กระทำผิดซ้ำอีก

นายอำเภอเมืองประจวบฯเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ช่วยเหลือผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติด ก่อนกลับคืนสู่สังคมและไม่กระทำผิดซ้ำอีก
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ( อส.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.ปิ่นอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ประจวบฯ นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจวบฯ สาขาอำเภอเมืองประจวบฯ โดยมี นายวิโรจน์ ชูแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฯ กล่าวรายงาน มี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ทั้งนี้ การอบรมโครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 3 เม.ย.2566 เป็นเวลา 15 วัน เพื่อเป็นไปตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กำหนดให้จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัด เพื่อฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด หรือผู้ผ่านการบำบัด เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ การศึกษา การติดตามดูแลปัญหาสุขภาพ และการสงเคราะห์ช่วยเหลืออื่นๆ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก และมีระบบการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ


นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองฯ กล่าวและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยเน้นย้ำว่า การตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ติดยาเสพในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้ว เพื่อจะได้มีเวลาในการปรับเปลี่ยนความคิด จิตใจ และพฤติกรรมให้สามารถหลุดพ้นจากภัยยาเสพติดเพื่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่ออนาคตที่ดีกว่า หรือ Change for Good ซึ่งตนเองพร้อม เจ้าหน้าที่โครงการและวิทยากร จะดูแลผู้อบรมเหมือนบุคคลในครอบครัว และได้ขอความร่วมมือ ส่วนราชการ หน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคีเครือข่าย ทั้ง 7 ภาคี ได้สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้กำลังใจบุคคลเหล่านี้ ภายหลังผ่านการอบรม และกลับไปอยู่กับครอบครัว สังคม และชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
จากนั้น ผู้เข้าอบรมโครงการทั้งหมด ได้ร่วมกล่าวคำปฏิญาณ และให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มุ่งมั่นทำความดี เพื่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์///////////
พิสิษฐ์ รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099-339-6444