ข่าวพาดหัวพระสงฆ์พุทธศาสนา

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นครนายก – การประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก โดย พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูโพธิญาณโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง ได้เมตตาเป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยนำสวดมนต์ไหว้พระเปิดการประชุม พร้อมด้วยเจ้าอาวาสทุกรูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครนายก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการทุกรูป ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 ครั้งที่ 1 เรื่อง การตรวจการคณะสงฆ์และการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ เสร็จแล้วสั่งการให้เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ของจังหวัด ที่มุ่งเน้นการงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ประกอบไปด้วย การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบมหาเถรสมาคมต่อไป

เนรมิต มงคลกิตติกานต์

ผู้สื่อข่าวทั่วไทยนิวส์ จ.นครนายก