ข่าวทั่วไป

ตราด – จัดโครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

ตราด/โครงการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”

ชมคลิป

เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

(Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ในเวลา 08.00 น. วันที่ 28 กันยายน 2563 โดยมีนายธวัชชัย ล่องวัด ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมศาลสนาศิลปะและสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติ ประจําปีงบประมาณ 2563

โดยมีนายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จ.ตราด ได้มอบหมายให้นางสาวหัสดาพร ศิลาชัย ที่ว่า รองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ พร้อมด้วยผู้ช่วยรองผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่และคณะครู นักเรียน จํานวน 698 คน เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ตามที่คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบกําหนดให้จัดในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรกที่ผ่านมา โดยถือเป็นวันหยุดราชการรวมทั้งกําหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติและธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ฉบับที่ ๕ พ.ศ.2562 ลงในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ..2563 กําหนดว่า ในโอกาสและวันพิธีสําคัญให้ชักและประดับธงชาติ ณ.อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และที่สาธารณ ตามวันกําหนดวันและระยะเวลาโดยวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันนี้วันที่ 28 กันยายน 2563 เพียง 1 วัน โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ จึงเห็นความสําคัญของชาติเพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรม การเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสาและร้องเพลงชาติไทยร่วมกันพร้อมกันทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดตราด