ข่าวทั่วไป

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยแถลงข่าวกำหนดมาตรฐานการดำน้ำเน้นความปลอดภัย

สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทยแถลงข่าวกำหนดมาตรฐานการดำน้ำเน้นความปลอดภัย
สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิสามัญเพื่อลงมติรับร่างแก้ไขข้อบังคับ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับองค์กรให้พร้อมเป็นหน่วยงานที่ออกใบรับรองมาตรฐานการดำน้ำของประเทศและแถลงข่าว


พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ นายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมร่างแก้ไขกฏระเบียบการดำน้ำในประเทศไทย และได้แถลงข่าวแก่สื่อมวลชน โดยมี นายพลัง ยิ้มพานิชย์ อุปนายก คนที่ 1 พลเรือโท วินัย กล่อมอินทร์ อุปนายก คนที่ 2 นายประดิษฐ์ วัชระดนัย รองประธานฝ่ายประสานความร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชน และนายทะเบียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พลเรือตรี ศุภชัย ธนสารสาคร ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เลขาธิการ สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท์ นายกสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย (Diving Association of Thailand : DAT) เป็นองค์กรด้านความมั่นคงทางทะเลที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำน้ำเพื่อความมั่นคงทางทะเล และการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีชมรมสมาชิกจากภาครัฐและเอกชนกว่า 17 ชมรมทั่วประเทศ เช่น ชมรมดำน้ำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ชมรมดำน้ำกองพันลาดตระเวน ชมรมดำน้ำกรมสรรพาวุธทหารเรือ ชมรมเวชศาสตร์ใต้น้ำและการบิน ชมรมดำน้ำมหาวิทยาลัยบูรพา ชมรมดำน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัทดำน้ำเอกชน เป็นต้น


สำหรับวัตถุประสงค์ของสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจในการดำน้ำ รวมทั้งใช้อุปกรณ์ดำน้ำได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย พัฒนาด้านวิทยาการดำน้ำ หลักสูตร ตำรา และสื่อการสอนดำน้ำให้ทันสมัย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเข้าถึงมาตรฐานการดำน้ำสากล อีกทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุน ประสานงาน กำกับดูแล พัฒนาและควบคุมมาตรฐานของผู้สอนดำน้ำ นักดำน้ำ ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำ และบุคลากรดำน้ำที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รวมถึงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการดำน้ำต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โดยสมาคมดำน้ำแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหลักสูตร การดำน้ำเพื่อสันทนาการ หรือกีฬาขึ้นโดยใช้องค์ความรู้และประสบการณ์การฝึกสอนดำน้ำของหลายหน่วยงานในกองทัพเรือ เช่น ชมรมดำน้ำหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ที่ใช้ระบบ USNavy Diving Manual กว่า 60 ปี รวมทั้งครูสอนดำน้ำที่ผ่านการฝึกจากเอกชน เช่น PADI NAUI CMAS ได้ฝึกสอนการดำน้ำแบบสันทนาการแก่นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใต้ทะเลมากว่า 18 ปี มาเป็นองค์ความรู้หลักในการจัดทำหลักสูตรดำน้ำ ได้ร่วมกับชมรมดำน้ำกองพันลาดตระเวน และกรมสรรพาวุธทหารเรือ ที่ผ่านการฝึกดำน้ำในระบบเดียวกันแต่เน้นด้านการดำน้ำทางยุทธวิธี ทางธุรการ และมีขีดความสามารถในลักษณะการดำน้ำลึก เข้าร่วมดำเนินการและที่สำคัญได้เรียนเชิญคุณ พลัง ยิ้มพานิชย์ ผู้ที่มีชื่อเสียงในด้านการสอนดำน้ำของเอกชนในระบบ NAUI SSI และ PADI เป็นผู้อำนวยการจัดทำหลักสูตร (Course Director) โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลของ World Recreational SCUBA Training Council (WRSTC) ที่บริษัทดำน้ำเช่น PADI SSI IDEA PDIC และ SCUBA Diving International ยอมรับใช้เป็นมาตรฐานในแนวทางจัดการดำน้ำ ซึ่งได้กำหนดมาตรฐานการดำน้ำและความปลอดภัยที่สูงกว่า WRSTC แต่รองจาก USNavy Diving และ NAUI เพื่อให้คนไทยสามารถดำน้ำได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงมีความปลอดภัย และได้กำหนดมาตรฐานหลักสูตรประกอบด้วย
1. Openwater SCUBA Diver Course 2. Advanced SCUBA Diver Course3. Rescued SCUBA Diver Course4. Divemaster Course 5. Instructor Course

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323