ข่าวทั่วไป

อุตรดิตถ์เปิดการอบรม”การปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือน

อุตรดิตถ์เปิดการอบรม”การปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือน เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น. นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายอำนาจ บุญเครือชู ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม”การปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย” จัดโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบโรงเรือนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ให้ถูกต้อง และมีมาตรฐาน และเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพื่อใช้ดูแลสุขภาพผู้ป่วยในชุมชน ได้อย่างทั่วถึง โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมกับวิสาหกิจชุมชน ดำเนินการขออนุญาตปลูกกัญชา และจัดส่งวัตถุดิบกัญชาให้กับกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชา เพื่อสนับสนุนการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน่วยงานสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง เพื่อให้โครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นไปได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานในการปลูก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรและพืชกัญชาในระบบโรงเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย”ให้แก่กลุ่มผู้ปลูก ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การปลูกพืชในโรงเรือนและระบบ หยดน้ำ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ และตัวแทนวิสาหกิจชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 60 คนด้วยกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน