ข่าวทั่วไป

ประจวบ บน.5จัดพิธีสวนสนามรับส่งหน้าที่ต้อนรับผู้บังคับการคนที่ 46 เข้าดำรงตำแหน่ง

ประจวบ บน.5จัดพิธีสวนสนามรับส่งหน้าที่ต้อนรับผู้บังคับการคนที่ 46 เข้าดำรงตำแหน่ง
เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น.วันที่ 1 ต.ค.63 ที่บริเวณลานจอดฝูงบิน กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 คนที่ 45 คนปัจจุบัน จัดพิธีรับส่งหน้าที่ให้กับนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 คนใหม่ ลำดับที่ 46 เข้าดำรงตำแหน่ง รับหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาราชการ ควบคุมกำกับดูแล กองบิน 5 และภาระกิจงานคนต่อไป โดยมี นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน 5 นาวาอากาศโท ณัฐวุฒิ จันทรจิต ผู้บังคับฝูงบิน 501 พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 5 นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงรวมจำนวน 500 คน


โดยในช่วงเช้าผู้บังคับการคนเก่าและใหม่ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบสักการะพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณภายในห้องทำงาน พร้อมตรวจสอบลงนามรับเอกสารรับส่งหน้าที่ และทำความเคารพธงชาติร่วมกัน
จากนั้นได้จัดให้มีพิธีสวนสนาม โดยวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ 1จบ ต่อด้วยอ่านคำสั่ง ทอ.แต่งตั้งผู้บังคับการ กองบิน 5 คนใหม่เข้าดำรงตำแหน่ง จากนั้นผู้บังคับการกองบิน 5 คนเก่า ได้กล่าวส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา พร้อมส่งมอบธงประจำตำแหน่ง และเอกสารรับส่งหน้าที่ให้ผู้บังคับการกองบิน 5 คนใหม่ โดยมีเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 หรือ บ.จธ.2 (เครื่องบินพีชเมกเกอร์ แบบ AU-23A) บินผ่านบริเวณพิธี พร้อมกับพิธีสวนสนามต้อนรับตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากตามคำสั่งกองทัพอากาศที่ 1182/63 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 เรื่อง การย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ โดยให้ นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 คนที่ 45 ไปดำรงตำแหน่ง ประจำกรมข่าวทหารอากาศ และให้นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 คนใหม่ ลำดับที่ 46 มาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองบิน 5 ลำดับต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของกองทัพอากาศว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการที่ต้องการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่การปกครอง การบังคับบัญชา และบริหารงานในภารกิจของกองบิน 5 และกองทัพอากาศให้สำเร็จลุล่วงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

พิสิษฐ์ รื่นเกษม / ข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 099 3396 4 4 4