ข่าวทั่วไป

รับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

รับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ
วันที่ 30 ก.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ส่งมอบตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ให้กับ พลเรือตรี อุดม ประตาทะยัง

ผอ.สง.ปรมน.ทร. ท่านใหม่ ในพิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ณ อาคาร 6 กองบัญชาการ กองทัพเรือ (พระราชวังเดิม)
ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน