ข่าวทั่วไป

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะ มอบเตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ณ มัสยิดอิสลาฮียะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานโครงการสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พบประชาชนกลุ่มภาคใต้ มอบอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเตาเผาถ่าน นายนิอาแซ เจ๊ะอูเซ็ง สมาชิกวุฒิสภา นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ สมาชิกวุฒิาภา พล.ต ชัชภณ สว่างโชติ ที่ปรึกษาศูนย์สันติวิธี นายกอตตินันท์ เซ็งกะซรี ปลัดอาวุโสอำเภอจะแนะ นายอาราฟัต เจ๊ะซู ปลัดอำเภอจะแนะ (ฝ่ายปกครอง) นายซาการียา บิณยูซูฟ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ โต๊ะอีหม่าม ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมครั้งนี้

โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ได้ดำเนินโครงการ ผลิตเตาเผาถ่านน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้โครงการสมาชิกวุฒิสภา สว. พบประชาชนกลุ่มภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาภาคใต้ ที่จะมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร ให้กับประชาชน 47 ครอบครัว ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า สมาชิกวุฒิสภา มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ แต่เมื่อประชาชนเดือดร้อนทุกคนจะต้องช่วยกัน ตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของประชาชน และได้สมทบทุนเป็นเงินในการดำเนินการ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวแทนดำเนินการทั่วประเทศ เพื่อเป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนำไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส 0936193807