ข่าวทั่วไป

พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รับการรายงานตนของผู้ใต้บังคับบัญชา ทัพเรือภาคที่ 1 หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ดำรงค์ตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมปฏิบัติหน้าที่
วันนี้ 5 ต.ค.63 ที่หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รับการรายงานตนของผู้ใต้บังคับบัญชา ทัพเรือภาคที่ 1 หลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ดำรงค์ตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจน พนักงานราชการ เข้าร่วมในพิธี


พลเรือโท โกวิท อินทร์พรหม กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่จะได้ร่วมปฏิบัติงานกับกำลังพลในสังกัด ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ทัพเรือภาคที่ 1 นับเป็นหน่วยกำลังรบที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการปกป้องคุ้มครองอาณาเขต และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งบนบกและในทะเล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศไทย ทางฝั่งอ่าวไทย

กล่าวได้ว่า ทัพเรือภาคที่ 1 มีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยทั้งปวงในทะเล ตั้งแต่อ่าวไทยตอนบนไปจนถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางเป็นอย่างมาก จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องดำรงไว้ ซึ่งความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเข้มแข็ง ความสามัคคี ความวิริยะอุตสาหะ สานต่อภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้ทัพเรือภาคที่ 1 ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง แข็งแกร่ง เป็นปึกแผ่น เป็นที่พึ่งและเป็นที่รักของประชาชน ขอให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
ตลอดจนต้องติดตามสถานการณ์ ข่าวสาร และสั่งการให้ทันต่อเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลา ด้วยความระมัด ระวัง และรอบคอบ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก