ข่าวทั่วไป

ว่าฯ ตราด ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พร้อมมอบอ่างล้างมือป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

ว่าฯ ตราด ประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ พร้อมมอบอ่างล้างมือป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับสถานศึกษาในพื้นที่

ชมคลิป

 

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อพบปะพูดคุยและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ โดยมี นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ ปลัดจังหวัดตราด เข้าร่วม มีนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา อำเภอคลองใหญ่
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่า นโยบายสำคัญในตอนนี้ที่ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งดำเนินการคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่ผ่านมา

โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากรายได้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ นอกจากนี้ปัจจุบันปัญหาที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันคือการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก นอกจากนี้เนื่องจากพื้นที่อำเภอคลองใหญ่เป็นพื้นที่ชายแดน ผู้นำชุมชนควรร่วมกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดน ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะการเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามากับรถขนส่งสินค้า รวมทั้งการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ กาค้าประเวณี นอกจากนี้ยังมีนโยบายเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน ได้แก่ โครงการพระราชดำริ โครงการโคก หนอง นา โมเดล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในการร่วมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง การป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นอกจากนี้ผู้นำชุมชนควรที่จะช่วยกันส่งเสริมให้ประชาชนหยุดเพิ่มรายจ่ายจากอบายมุขต่าง ๆ ทั้ง เรื่องของหวยใต้ดิน สุรา รวมทั้งการลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุจราจร
อย่างไรก็ตามภายหลังการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในครั้งนี้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ยังได้มอบอ่างล้างมือป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับสถานศึกษาในทุกระดับของอำเภอคลองใหญ่ เพื่อสร้างจิตสำนึกการหมั่นล้างมือในการป้องกันปัญหาโรคโควิด -19 ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จำนวน18 แห่ง อีกด้วย

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน