ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี – ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าม่วงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายใต้กิจกรรม”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กาญจนบุรี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอท่าม่วงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลภายใต้กิจกรรม”ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา ณ.บริเวณศูนย์ราชการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารเอสซีจี โรงงานวังศาลา จิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าม่วง คณะครู นักเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เข้าร่วม กิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ”เราทำดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้กิจกรรมปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

จากนั้นนายฑรัท เหลืองสะอาด นายอำเภอท่าม่วงและคณะร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขุดลอกรางระบายน้ำให้มีความสะอาด พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามเนื่องจากในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาติดต่อราชการกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นนายอำเภอท่าม่วงยังได้หารื้อกับเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าม่วงในการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้น้ำโดยรอบอำเภอท่าม่วงระบายได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยได้รับการสนับรถฉีดน้ำจาก. เอสซีจี เทศบาลตำบลท่าม่วง พร้อมรถหกล้อบรรทุกดินเพื่อนำไปทิ้ง และรถดูดสิ่งปฏิกูลจากวัดวังขนายทายิการามอีกด้วย

เกษร เสมจันทร์ รายงาน