ข่าวทั่วไป

สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหารือพิจารณาตัดสินการประกวดในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงรายจัดประชุมหารือพิจารณาตัดสินการประกวดในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

นางนิภาพร เผ่ากันทะ หัวหน้ากลุ่ม งานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย เป็นประธานตัดสินการประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการจากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ชมรมภาคธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงราย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิจารณาผลงานที่เข้าประกวดและตัดสิน ซึ่งมี 5 ผลงาน จาก 3 สถานศึกษา แบ่งเป็นประเภทคลิปวีดิโอสั้นเดี่ยวหรือกลุ่ม มี 3 ผลงาน ได้แก่ ทีมลูกพ่อขุนรู้ทันประกันภัย โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม ทีม TWK face new on fire โรงเรียนเทิงวิทยาคม และทีม CCVC Team วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย ส่วนประเภทเพลงเดี่ยวหรือกลุ่ม มี 2 ผลงาน ได้แก่ ทีมลูกพ่อขุนรู้ทันประกันภัย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม และทีม Seleb Five จากโรงเรียนเทิงวิทยาคม

นางพัชรา สุภาวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า การจัดการประกวดครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ได้จัดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัยในทุกจังหวัด โดยดำเนินการในรูปแบบของการจัดประกวดแข่งขันและมอบรางวัลให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกันภัยให้กับนักเรียน ครู-อาจารย์ โดยให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย การใช้ประกันภัยให้เป็นเครื่องมือสร้างคุณประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งผลการตัดสินมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ ความคิดรวบยอด ทักษะ เนื้อหา การผลิต องค์ประกอบ เทคนิค และจำนวนผู้เข้าชมผลงานจาก Social Media ผู้ชนะจะได้รับโอกาสเข้าสู่การประกวดในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป

สำหรับผลการตัดสินของคณะกรรมการมีดังนี้ ประเภทคลิปวีดิโอสั้นเดี่ยวหรือกลุ่ม ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกพ่อขุนรู้ทันประกันภัย โรงเรียนเม็งรายวิทยาคม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TWK face new on fire โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม CCVC Team จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเชียงราย ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท

ส่วนผลการตัดสิน ประเภทเพลงเดี่ยวหรือกลุ่ม ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมลูกพ่อขุนรู้ทันประกันภัย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท และรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Seleb Five โรงเรียนเทิงวิทยาคม ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 4,000 บาท

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์