ข่าวทั่วไป

อบจ.พิษณุโลก รับฟังข้อเสนอแนะการใช้จ่ายเงินสะสมจากที่ถูกต้องตามระเบียบฯ จาก สตง.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก รับฟังข้อเสนอแนะการใช้จ่ายเงินสะสมจากที่ถูกต้องตามระเบียบฯ จาก สตง.พิษณุโลก
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จากคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก

นำโดย นางธารทิพย์ บุดดา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้าตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ / การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย/การตรวจสอบเชิงป้องกัน/การตรวจสอบระหว่างกาล สำหรับงวดปีบัญชี 2566 / การตรวจสอบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจสอบเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบฯ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การ ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.