ข่าวทั่วไป

ผู้ว่าฯอยุธยา บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” และ “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

ผู้ว่าฯอยุธยา บูรณาการทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” และ “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
เช้าวันนี้ (26 พ.ค.66) เวลา 08.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” และ “อยุธยาเมืองสะอาด” ปรับสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดฯ ร่วมกับ พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ประดิษฐ์) เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พระพิศาลวิหารกิจ (สมศักดิ์ ฉนฺทกโร) รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุ พระครูเกษมจันทวิมล เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ร่วมสวดชยันโต เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้ยังมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พนักงาน ประชาชน และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเปิด จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำคณะร่วมปลูกต้นหมัน ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา พร้อมร่วมกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่โดยรอบ

 


โดย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคศาสนา ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาความยากจน สอดรับกับนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ประชาชน ซึ่งมีพระสงฆ์เป็นแกนนำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและทุกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนดูแลสังคมประชาชนคนไทย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมฉลองโดยรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดปี 2566
นอกจานี้ ยังส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น ตามโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” ซึ่งได้มอบต้นไม้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 158 แห่งๆ ละ 1,000 ต้น รวมทั้งหมด 158,000 ต้น นำไปปลูกในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนชาวอยุธยาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้านเกิดอีกด้วย