ข่าวทั่วไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เปิดให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ“ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เปิดให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ“ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)”
วันนี้ ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายภูมินทร ปลั่งสมบัติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน ประจำปี2566
สำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินการขับเคลื่อนงานจิตอาสา สร้างความตระหนัก และปลูกจิตสำนึกการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ความว่า จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนภารกิจขับเคลื่อนงานจิตอาสาดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนในวันนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมได้ต่อไป


สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และประชาชนทั่วไป โดย วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔

การเปิดให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า และยานพาหนะ“ศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center)” โดยสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน
และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เก็บขยะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ทะเล ณ หาดสมิหลา
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จังหวัดสงขลา เทศบาลตำบลพะวง ครู อาจารย์ นักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และประชาชนทั่วไป รวมประมาณ 200 คน

พี่เสือ นักข่าวสงขลา