ข่าวทั่วไป

พสกนิกรจังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราชปณิธานบำเพ็ญกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมพลังพัฒนาปรับภูมิทัศน์และความสมดุลริมฝั่งแม่น้ำกก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

พสกนิกรจังหวัดเชียงรายน้อมนำพระราชปณิธานบำเพ็ญกิจอันเป็นสาธารณประโยชน์ รวมพลังพัฒนาปรับภูมิทัศน์และความสมดุลริมฝั่งแม่น้ำกก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณสวนไม้งามริมกก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำกก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาจากมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา กว่า1,000 คน เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นำจิตอาสากล่าวคําปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” โดยพร้อมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยความทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ปวงชนชาวไทยและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ชัดในจิตใจของปวงชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้ง ทรงพระราชทานแนวคิดในโครงการพัฒนาด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง ทรงปลูกฝังให้พสกนิกรรู้รัก สามัคคี อันเป็นต้นแบบให้ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติต่อไป

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกผักตบชวา และร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาสร้อยขาว รวม 100,000 ตัว ลงสู่ลำน้ำกก ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีคุณค่าต่อทุกสรรพชีวิตในจังหวัดเชียงรายและภูมิภาคเหนือตอนบนอีกด้วย

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน กอรปกับให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน อีกทั้ง เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติ ในชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด”

เครดิต โดย / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมตระเวนข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน