การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด – อบรบมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566

ร้อยเอ็ด อบรบมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรบมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566 โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดทั้ง 4 เขต หน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมรับการอบรมฯ

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ในการขับเคลื่อน และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงาน โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในเขตพื้นที่ของจังหวัด โดยให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่ พสน. ดำเนินงานด้านการส่งเสริมซึ่งมีหน้าที่สอดส่องดูแลความประพฤติ ไม่ให้เด็กและเยาวชน ที่เป็นนักเรียนและนักศึกษา มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานศึกษา และระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

ดังนั้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประสานความร่วมมือ ในการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหา รวมถึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเครือข่ายทั้ง 6 หน่วยงาน จำนวน 480 คน ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด