ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงของคุณวณีดา นิ่มนวล พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for Quality of Life : HLM)

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล มอบหมายให้นายสังข์ สิงห์วี รองนายกฯ และนางสาวอัญชลี เอี่ยมสาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับนางศุภลักษณ์ แก้วมณี พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก นางแสงเดือน บุญปวง พัฒนาการอำเภอวังทอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก และภาคีการพัฒนาในพื้นที่

ต้อนรับนางทัศนีย์ ชัยคุณแสง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้ให้ข้อมูลและรับฟังคำแนะนำการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ฯ ในการลงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จังหวัด ณ บ้านเลขที่ 33/2 บ้านคลองเป็ด ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขนาดพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ขนาด 3 ไร่ ซึ่งได้รับงบประมาณจากงบเงินกู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ดังกล่าวดำเนินการมาแล้ว 3 ปี นับว่าสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ เป็นแหล่งอาหารของคนในครัวเรือน และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของคนทั้งในและนอกชุมชน ณ บ้านเลขที่ 33/2 บ้านคลองเป็ด ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก