ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวรณรงค์

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ จัดค่ายอบรมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกัน ปัญหายาเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบฯ จัดค่ายอบรมให้ความรู้ เด็ก เยาวชน เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกัน ปัญหายาเสพติด


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ที่บ้านทางสาย ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการรอบรม เครือข่ายเด็กและเยาวชนกองทุนแม่ร่วมใจเสริมสร้างเกราะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางกันยมาส ชูจีน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมให้ความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดในเด็ก และเยาวชนแก่ผู้ร่วมโครงการฯ และนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวคำปฎิญาณตนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะประธานโครงการฯ เปิดเผยว่า ด้วยปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นวงจรปัญหาที่สร้างความกังวลให้กับทุกคน เพราะไม่เพียงแต่ประเทศจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดของประเทศไปแล้ว และปัญหายาเสพติดยังนำมาซึ่งปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในการนี้เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางสะพานจึงจัดทำโครงการฯดังกล่าวขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในภาวะผู้นำและการต่อต้านยาเสพติดและฝึกการอยู่ร่วมกัน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน ปลูกฝังความภาคภูมิใจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และ คณะกรรมการเครือข่ายจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทับสะแก และอำเภอบางสะพาน ทั้งสิ้นจำนวน 80 คน โดยโครงการฯดังกล่าวได้จัดขึ้นในรูปแบบของค่ายพักแรม 2 วัน 1 ตืน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 ซึ่งหวังว่าเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอด นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และเพื่อนๆ ในโรงเรียนต่อไป
///////////////////////////////////
ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน 0649646443