ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสาถวายพระพร

จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566
วันนี้ ( 9 ส.ค.66) ที่ วัดหนองบัว ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน เยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าใหม่ ผู้นำท้องที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากทั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอท่าใหม่

ได้น้อมนำแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ศาสนะสถาน โรงเรียน ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ และจัดเก็บขยะบริเวณโดยรอบวัดหนองบัว โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว และถนนเทศบาล 4 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ ให้สะอาด ร่มรื่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข ถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนร่วมกันทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก