ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นนำ

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นนำ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยกองทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นายอนุพันธ์ เนียมสกุล ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชนให้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานะข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง 3 ฐาน ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ, ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อช่วยรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นให้คงอยู่และให้ได้มาซึ่งฐานทรัพยากรไว้ประจำตำบล


สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ร่วมสนองพระราชดำริโครงการดังกล่าว และสนับสนุนกิจกรรมของ อพ.สธ.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ของตนได้ถูกต้องตามแบบ อพ.สธ.

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 แห่ง รวม 35 คน และผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานการศึกษา จำนวน 6 แห่ง รวม 13 คน ซึ่งมีทั้งการบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและออกภาคสนามเพื่อรับความรู้จากวิทยากรท้องถิ่นในการฝึกปฏิบัติจัดเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่อีกด้วย.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก