การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยะยา ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยะยา ประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 280 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา


นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่องการ แพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็ก เยาวชน และประชาชน ในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ มีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดมากยิ่งขึ้น ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิด โดยเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ อยากลองต้องการเรียกร้องความสนใจ และการสร้างการยอมรับกล้าทำใน สิ่งที่ท้าทาย เสี่ยงต่อการชักจูงและถูกหลอกลวงโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยามีโรงเรียนในสังกัดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 2.โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 3.โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 4.โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง


โดยเป็นนักเรียนช่วงอายุที่ต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรงของสิ่งเสพติดอย่างเหมาะสมการรู้จักการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนพร้อมผนึกกำลังทุกภาคส่วนให้ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบ และร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด จึงกำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทศของยาเสพติดแก่ตัวแทนกลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนได้รู้เท่าทันภัยร้ายของยาเสพติดสามารถรู้จักปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป