ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดแสดงแสง เสียง “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ประจำปี 2566

พิษณุโลกอบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จัดแสดงแสง เสียง “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ประจำปี 2566
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ในงานการแสดงแสง เสียง “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2566 ณ วัดศรีสุคต พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี
สำหรับการแสดง แสง สี เสียง (Light & Sound) “เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตอน “เทิดพระมหาบารมีเกริกไกร สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” จัดแสดงระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 ณ วัดศรีสุคต พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้สนับสนุนสถานที่จัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกรักและห่วงแหนภูมิปัญญาอันเป็นรากเหง้าวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชน และมุ่งจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผ่านเสน่ห์ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก.
ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก