ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประวัติธงชาติไทยและสาธิตการเดินธง ณ โดมคำหยาดฟ้า โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย

โรงเรียนพลเมือง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ประวัติธงชาติไทยและสาธิตการเดินธง ณ โดมคำหยาดฟ้า โรงเรียนบ้านเวียงพาน อ.แม่สาย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดเชียงราย นำนักเรียนโรงเรียนพลเมือง ฯ รุ่นที่ 3 พร้อมกรรมการศูนย์ฯ ไปเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ประวัติธงชาติไทยและสาธิตการเดินธง ในพิธีเข้าประจำหมู่และต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านเวียงพาน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย ณ โดมคำหยาดฟ้า ซึ่งนายปุณณวิช เทพสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่และต้อนรับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2566 มีสมาชิยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี จำนวน 280 คน โดยมีนางพรรณี รูจิพรรณ ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ กิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย เป็น ประธานในพิธีและมอบเข็มยวกาซาดแก่สมาชิกใหม่ดังกล่าว

สำหรับการเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ประวัติธงชาติไทย นายวรฉัฏฐ์ กองแก้ว ประธานโรงเรียนพลเมืองฯ รุ่น 3 กล่าวว่า ธงชาติไทยหรือธง ไตรรงค์ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย มีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดังนั้นธงชาติจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องได้รับความเคารพอย่างสูง และยังมีความสำคัญทางจิตใจที่แสดงถึงความรักชาติ ความรู้สึกที่มีร่วมกันของคนในชาติ นอกจากนี้ยังเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ไม่อาจลบหคู่ได้ และยังสามารถเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปีกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปชั่วกาลนาน

ทางด้าน นางสาวกานต์พิชชา สุรีคุณาพงษ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพลเมืองฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมนั้น เป็นการปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหสกษัตริย์ ให้มากยิ่งขึ้น และรวมถึงการมีความหวงแหนประเทศชาติของตนเอง และยังเป็นกิจกรรมการรักชาติที่เป็นรูปธรรม ให้เยาวชนและประชาชนได้รู้ถึงความเป็นมาของธงชาติไทย และให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นว่าบรรพบุรุษของเราได้เอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต เข้าแลกไว้ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทำให้คนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มีความรักชาติหวงแหนความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตราบนานเท่านาน และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดไป อีกด้วย