ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก วางพวงมาลาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

พิษณุโลก นายก อบจ.พิษณุโลก วางพวงมาลาวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2566 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก

สำหรับ “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะการปกครองเช่นนี้ปรากฎเด่นชัดขึ้น เมื่อได้มีการตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ขึ้นใช้ ซึ่งมีการแบ่งการบริหารราชการของอำเภอออกเป็นตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็นความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี เป็น วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่างพิษณุโลก